БГ | EN

Подготвени ли сте за мениджъри?

Ако се интересувате от равнището на своята компетентност в сферата на човешките ресурси, организационното консултиране, мениджмънта, моля, попълнете долния „Тест”:

Кои от следните възлови компетенции са Ваши силни страни?

Кои от следните възлови компетенции са сфери, изискващи развитие?

 

За всяка компетенция разделете 10 точки съобразно степента, в която тя е Ваше достижение и степента, в която се нуждае от развитие.

 

Например:

Компетенция

Силна страна

Нуждае се от развитие

Умения да рекламирам и привличам клиенти

4

6

 

Възлови компетенции:

Компетенция

Силна страна

Нуждае се от развитие

1. Умения за работа с човешките ресурси;

 

 

2. Познания за теорията на мениджмънта и практическото управление;

 

 

3. Себепознание и самоконтрол;

 

 

4. Познаване на другите и междуличностна компетентност;

 

 

5. Умения за ефективни комуникации;

 

 

6. Продажбени умения и водене на търговски преговори;

 

 

7. Владеене методи за оценка и диагностика в организациите;

 

 

8. Умения за овладяване на конфликтни ситуации и посредничество;

 

 

9. Умения за водене на групови дискусии и подпомагане на обсъждания;

 

 

10. Умения за предоставяне на консултантска помощ;

 

 

11. Умения за разработване на бизнес-план и управление на финансите;

 

 

12. Умения за изграждане и управление на екипи;

 

 

13. Умения за водене на обучения и коучинг;

 

 

14. Овладяване на кризисни и аварийни ситуации;

 

 

15. Умения за изграждане на взаимоотношения с клиенти;

 

 

16. Умения за разработване стратегия на организацията/бизнеса/пазара.

 

 

Сума

 

 

 

Ако резултатът ви е 160 НА 0, вие нямате нужда от нас.

Колкото по-далеч сте от 160 в предпоследната колона и с по-висок резултат в последната, толкова вашата потребност от задълбочени знания и умения е по-голяма.

За да ви подпомогне във вашата професионална кариера като специалист-УЧР, мениджър или консултант, Дружеството на психолозите, съвместно с Ен Джи Би – Консултинг организира ПЕРМАНЕНТНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ с целогодишен прием и компенсиращо взимане на пропуснати занятия със следващ цикъл.

Обучението се провежда в 14 двудневни модула (събота и неделя, за да не пречат на другите ви ангажименти) два пъти месечно, които обхващат универсални, комплексни компетенции, гарантиращи стабилна теоретическа увереност и практическа успеваемост. (Вижте линка: https://goo.gl/NNSFMl)

Ако проявявате интерес само към конкретни модули, можете да кандидатствате само за тях при съответна редукция на таксата.

Качества, гарантиращи успешен напредък по време на обучението: интелект, мотивация и кариерна ориентация над средното равнище. Заемането на позиция без необходимия ценз е предимство. Без ограничения за възраст и образование.

Регистрационната бланка изтеглете оттук: http://dox.abv.bg/files/listtree

Водещи на обучението проф. Сава Джонев и д-р Пламен Димитров – действащи консултанти, капацитети в подготовката на бизнес-кадри, работещи с неограничена палитра уникални методи на преподаване.

 

Когато приключите курса ще измерим отново вашия напредък…

 

За контакти:

Милена Джонева

Управител

NGB-Consulting

София – 1700, Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов 2, офис 8;

Тел. 0877007712, 0878593062

E-mail: djoneva@ngbconsult.com