БГ | EN

ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ

„Дружеството на психолозите в България” и Академия „Бизнесът на новото поколение – ЕООД” ви предлагат сериозна и задълбочена квалификационна програма като консултанти, мениджъри и специалисти по УЧР.

8-ми випуск на курса по „Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси” ще стартира на 5-6 ноември 2016 год.

 

ОБУЧЕНИЕТО представлява 6-месечен курс, който се организира в 14 съботно-неделни сесии (през седмица) с общ хорариум 224 часа.
ВЪЗМОЖНОСТИ да се сформират групи в София и в Пловдив.
ВОДЕЩИ: проф. дпсн Сава Джонев и д-р Пламен Димитров.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: тук или GSM: 0877 77 19 48;

ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ:

1. Психолого-антропологични предпоставки на организацията. Icebreaking и динамика на идентичността. Групова динамика и управление на организационната промяна. Емоционална интелигентност.

2. Теория и практика на организационното консултиране. Управление на консултантската дейност и маркетинг на консултантските услуги. Организационна диагностика. Съпротиви срещу промяната и справяне със съпротивите.

3. Полигон на мениджърските функции. Структурно и йерархично изграждане на организацията. Процесно ориентираните организации. Длъжностни характеристики. Нормативна регулация.

4. Дърво на проблемите и дърво на целите. Управленски решения – евристични методи. Стратегическо планиране – разработване и комуникация на стратегията. Кризисен и авариен мениджмънт.

5. Оперативен мениджмънт: планиране, регулация и координация на процесите. Контрол и варианти на контрола. Управление на времето.

6. Културологичен подход към организацията. Диагностика и методи за оценка на организационната култура. Корпоративни неврози. Сливания и поглъщания и културна интеграция.

7. Корпоративно предприемачество – специфика, моделиране, управление. Бизнес-планиране. Личностен профил на предприемача. Управление на корпоративното предприемачество – трансформационно лидерство.

8. Изграждане, управление и вдъхновяване на ефективни трудови екипи: стратометрична концепция, роли в екипа, мениджърска решетка, лидерството – функция на всекиго, дисфункционално лидерство, междуличностна съвместимост.

9. Диагностика, изграждане и управление на информационна и комуникативна система в организацията. Прозорец на Джохари. Комуникативни умения и тяхното усвояване. Съпътстващи беседи в управлението на човешките ресурси.

10. Ефективни продажби – target-групи, категории продукт, обслужване, комуникации, разузнаване на клиента, отговор на възраженията. Методи за управление на продажбите. Личността на търговеца. Усъвършенстване на търговската система на организацията – водене на бизнес-преговори. Стратегически маркетинг.

11. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала: мотивационен профил, мотивационни лостове. Burnout и boreout. Система за възнаграждение и стимулиране, социален пакет. Мотивационен климат. Мотивационна стратегия. Мотивационен план.

12. Структура на конфликта и манипулацията му. Разрешаване на конфликти – алгоритми. Управление при кризи във взаимоотношенията. Медиация при разрешаването на конфликти. Стрес и справяне със стреса.

13. Развитие на човешкия капитал – професионален подбор. Атестационни процедури. Assessment centers (Центрове за оценка и развитие на кадрите) – подготовка, провеждане, заключение. Кариера, кариерно развитие, кариерен план.

14. Дизайн и изпълнение на ефективни тренинг програми. Методи за обучение. Умения за коучинг – изграждане на „рапорт“, диагностика на проблемите, мотивация на клиента, когнитивна обработка, информационно разширяване, планиране, реализация на плановете, обратна връзка. Фасилитация и процесуално консултиране в екип.