БГ | EN

Качествени методи за изследване в социалните науки

Излезе от печат книгата на проф. Сава Джонев „КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ”

Съдържание:

Въведение            

1. Регистрация на данните                                                              

2. Качествено интервю                                                                                

3. Фокус-групи                                                                                              

4. Контент-анализ                                                                                         

    a.Честотни разпределения – измерване на стереотипи

    б.“Въпросници” към текста                                                                    

    в. Анализ съдържанието на граматични категории      

    г.Изследване на неосъзнаваното                                              

5.Дискурс-анализ                                                                                        

6.Етнографско включено наблюдение                                          

7.Интерпретативен феноменологичен анализ                  

8.Анализ на разговора                                                                                

9.Наративен анализ                                                                                     

10.Кейс-стадий                                                                                               

Заключение