БГ | EN

Кариера: Човешки ресурси, мениджмънт, организационно консултиране.

За десета година компанията NGB Consultingсъвместно с Дружеството на психолозите в България провежда двудневни модулни обучения по 14 базисни теми в гр. София.

Вижте: ТУК

По повод на изразения интерес към обученията от специалисти човешки ресурси, мениджъри и организационни консултанти през Октомври и Ноември 2018 г. ще проведем изнесено обучени в гр. ПЛОВДИВ по три от темите:

 

Изграждане, управление и вдъхновяване на ефективни трудови екипи, мениджърски стил, дисфункционално лидерство, корпоративни неврози, организационна култура.

 

13-14 Октомври 2018 г.

Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала: мотивационен профил, мотивационни лостове, система за възнаграждение и стимулиране, социален пакет, мотивационен климат, мотивационна стратегия, мотивационен план.

 

27-28 Октомври 2018 г.

Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията. Медиация при разрешаването на конфликти. Стрес и справяне със стреса.

 

10-11 Ноември 2018 г.

Обученията ще се провеждат в уикендите през седмица на адрес: гр. Пловдив, ул. „Крали Марко” № 6.

Преподаватели: Проф. дпсн Сава Джонев и Д-р Пламен Димитров

 

Методически средства:

-   Размразяващи, релаксиращи и настройващи техники;

-   Сюжетно-ролеви игри;

-   Бизнес симулации;

-   Упражнения, решаване на казуси;

-   Диагностична и автодиагностична работа на участниците;

-   Дискусии в малки групи, работа в групи за собствен опит, обмяна на опит;

-   Пленарни сесии и междугрупови срещи;

-   Представяне резултати от изследвания;

-   Разработване на собствени тематични микро-проекти.

-   Кратки аудиторни лекции за изграждане на базисни теоретични структури на мисленето.

 

Цена на обучението: 450 лв. без ДДС

Краен срок за записване - 30.09.2018 г.

 

Записване, допълнителна информация и заплащане при координатора:

GSM: 0878 59 30 62

Регистрационна бланка: ТУК

E-mail: office@ngbconsult.com