БГ | EN

ОБУЧЕНИЯ

1. Индивидуално и корпоративно обучение на ръководители 2. Ефективен мениджмънт и организационна култура 3. Организация на бизнеса и предприемаческо поведение на пазара 4. Разрешаване на конфликти 5. Стратегическо планиране, корпоративно предприемачество и управление на кризите 6. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация и стимулиране 7. Профилирано обучение на специалисти по управление на човешки ресурси 8. Диагностични измервателни методи в управлението на човешките ресурси 9. Оценка на персонала – атестиране, центрове за оценка 10. Дизайн и провеждане на професионални социални и психологически изследвания – количествени методи 11. Kачествени методи за изследване в социалните науки

11. Kачествени методи за изследване в социалните науки

Цел:

Курсът има за цел да даде на студенти, докторанти, изследователи професионални задълбочени знания и практическа подготовка за планиране и провеждане на изследвания с качествени методи в сферата на социалните науки.

Той запознава с богат спектър качествени методи, с тяхната идеология, условия и начин на приложение, интерпретация.

Върху класически примери на изследвания със съответния метод участниците се запознават и придобиват представа за характера и особеностите на съответната техника, а след това организират и провеждат самостоятелно изследване с него по своя тема и задача.

Дисциплината дава професионални умения, самочувствие, увереност и ефективност в самостоятелната изследователска работа.

В резултат на обучението, участниците ще усвоят умения за анализ и интерпретация на събраните с изготвените от тях инструменти данни.

Последователно в процеса на курса ще бъдат усвоени умения за писмено излагане на резултатите, представяне на отчети за научни изследвания и подготовка на материали за публикуване в научната периодика.

Тематичен обхват:

  1. Изследователски дизайн – научното изследване като метод на мислене: операционални кръгове и задачите, решавани на всеки от тях.
  2. Регистрация на данните
  3. Качествено интервю
  4. Фокус-групи
  5. Контент-анализ

          а. Честотни натрупвания – измерване на стереотипи

          б. “Въпросници” към текста

          в. Анализ съдържанието на граматични категории

          г. Изследване на неосъзнаваното

     6. Контент-анализ
     7. Дискурс-анализ
     8. Етнографско включено наблюдение
     9. Интерпретативен феноменологичен анализ
     10. Анализ на разговора
     11. Наративен анализ
     12. Кейс-стадий

Предназначено е:

За икономисти, психолози, педагози, социолози, специалисти, работещи в сферата на социалните дейности – студенти, практикуващи, докторанти.

Условия на обучението:

·Обем на групите: 10-12 участника.
·Времетраене: 5 дни по 8 астрономически часа дневно – от 9:00 до 17:00 часа.
·Дати и дни за провеждане – на две части (две последователни съботи и недели и един петък) или по договореност.
·Населено място и зала за провеждане (за предпочитане оборудвана с компютри) – по договореност.
·Обучението се провежда от хабилитирани преподаватели с многогодишен опит в сферата на научно-изследователската дейност.
·Участниците получават сертификат на български и английски език на Дружеството на психолозите в България и NGB Academy за успешно преминато обучение със сведение за Учебната програма и хорариума.

За информация и записване:
Управител:
Милена Джонева
office@ngbconsult.com
0878 59 30 62

УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"