БГ | EN

ОБУЧЕНИЯ

1. Индивидуално и корпоративно обучение на ръководители 2. Ефективен мениджмънт и организационна култура 3. Организация на бизнеса и предприемаческо поведение на пазара 4. Разрешаване на конфликти 5. Стратегическо планиране, корпоративно предприемачество и управление на кризите 6. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация и стимулиране 7. Профилирано обучение на специалисти по управление на човешки ресурси 8. Диагностични измервателни методи в управлението на човешките ресурси 9. Оценка на персонала – атестиране, центрове за оценка 10. Дизайн и провеждане на професионални социални и психологически изследвания – количествени методи 11. Kачествени методи за изследване в социалните науки

1. Индивидуално и корпоративно обучение на ръководители

Цел на обучението:

Да преодолее самодейността в мениджмънта и да подготви комплексно ръководителите за професионална управленска дейност. Да обхване най-важните сектори на организационното конструиране, функциониране на компанията и управлението на човешките ресурси. Да подготви мениджърите за изненадите, които ги очакват в управлението на компанията, конкуренцията и партньорите.  

Изпълнител по програмата:

Дружеството на психолозите в България съвместно с NGB – Академия организира 7-месечен курс в 14 съботно-неделни сесии (или в друг формат) за практическа подготовка и професионална квалификация на мениджъри и мендижърски екипи от сферата на бизнеса и администрацията.

Програмата:

Представлява пълен компендиум по организационен мениджмънт, включващ пет базисни стълба, на които се крепи успехът на модерния бизнес:

 • организационен инженеринг;
 • управление на процесите;
 • управление на човешките ресурси;
 • корпоративно предприемачество;
 • маркитенг-мениджмънт.
 • Обучението е разработено на базата на опита на най-успешните български и световни бизнес-прототипи, административни образци и университетски програми по мениджмънт.

Обучението има три базисни цели:

 • Да развие личният мениджърски потенциал на всеки отделен ръководител и да подпомогне неговото кариерно развитие;
 • Да създаде условия на мениджърите в компанията от всички йерархични нива да заговорят на единен професионален-език – езикът на компетентността и съгласието;
 • Да повиши управленския капацитет на мениджмънта и осигури ръст на ефективността на работа на организацията от 25 до 50 %!
  Обучението е предназначено за:
 • организации и компании с изграден мениджърски апарат, който обаче среща трудности в търсенето на ефективна консолидация и висока управленска ефективност;
 • практикуващи мениджъри и мениджърски екипи с висока техническа подготовка, но нуждаещи се от надграждане на интуитивните си управленски умения и от професионална супервизия в областта на организационното развитие, мениджмънта и управлението на човешкия капитал в условията на пазарна конкуренция;
 • мениджъри от различни йерархични нива, които се нуждаят да специфицират своите управленски умения съобразно равнището на управленските си компетенции и да съгласуват своята работа с нивата под и над себе си;
 • стартиращи мениджъри със сериозно отношения към своята бъдеща професионална реализация, търсещи опит и експертно самочувствие в началото на своята мениджърска кариера.
 • студенти – бакалаври и магистри с мениджърски профил и с висока потребност от допълнителни знания и стимулиращ собствен опит;

  Тематичен план на обучението:

1. Мениджмънтът и неговите пластове – класически и съвременни:

Полигон на мениджърските функции;

Бюрократично изграждане на организацията и неговите модерни варианти;

Организационен нженеринг и административна структура;

Нормиране на труда – класическа школа;

Управление на човешкия капитал – школа на човешките отношения;

Обогатеният труд и автономните групи – социотехническа школа;

Съвременни тенденции на модернизация на организациите;

Организации изградени върху информацията;

Смаляващите се организации;

Детелинни организации;

Организации “Трите “И-та””;

Фабрикатори – производството на бъдещото.

2. Организационна диагностика, групова динамика и организационна промяна:

Методи за събиране на информация и организационна диагностика на проблемите и капацитета в организацията;

Компютърна диагностика – програмата “Orgcon”;

Планиране и комуникация на необходимите подобрения и промени в организацията;

Групи и групови процеси в организацията;

Изследвания и диагностика на груповата динамика в организационен контекст;

Етапи в развитието на групата;

Структура и роли в работната група;

Групова динамика, междугрупови отношения и организационно развитие;

Групова динамика, авторитет, лидерство и власт в груповите отношения;

Групова динамика в управленския екип на организацията;

Групова динамика и вземане на решения; груповщина и групова поляризация;

Междугрупови възприятия и конфликти;

Работната група като агент на организационната промяна;

Управление на организационната промяна – модели, етапи и техники;

Създаване и ръководство на екипа за управление на промяната.

Външна диагностика – консултанти.

Съпротива срещу промяната и работа със съпротивите.

3. Лидерски профили на успяващи мениджъри:

Лидерство – класически, модерни и постмодерни профили;

Мениджърски компетенции;

Длъжностна характеристика на мениджъра;

Управленски и организационен интелект;

Емоционална интелигентност;

Лидерски стил;

Фактори на стила;

Представата за сътрудниците и лидерския стил;

Мениджърски репертоар и лидерски стилове.

4. Структурно изграждане и процесно ориентиране на организациите:

Организационен инженеринг;

Департаментализация;

Процесно ориентираната организация;

Властно и йерархично изграждане;

Управленски системи – разновидности, специфика, изграждане, функциониране;

Функционална характеристика на звеното;

Оценка ефективността на звеното в организацията – 3600.

Ролева мрежа;

Длъжностна характеристика – методика за изработването й;

Кариера – личност и организация, жизнен път и организационна култура;

Нормативна регулация на поведението в организацията;

Устройствен правилник;

Правилници за вътрешния ред.

5. Управленски решения, стратегическо планиране, кризисен мениджмънт, корпоративно предприемачество:

Управленски цикъл;

SWOT-анализ на организацията;

STEP-анализ;

Диагностика и самодиагностика, проблеми, цели;

Евристични методи за взимане на управленско решение;

Оптимални и подоптимални решения;

SMART-цели;

Фактори, определящи стратегията;

Изработване на стратегия – методи;

Бизнес план;

Кризисен мениджмънт;

Предприемачество и корпоративно предприемачество;

Личностна диагностика на предприемача;

Управление на корпоративното предприемачество.

6. Управленски цикъл – планиране, организация, изпълнение, контрол; управление на времето:

Оперативно планиране;

Оперативки и оперативен мениджмънт;

Регулация и координация на процесите;

Контрол, неговите разновидности и упражняване;

Системата “клиент-доставчик;

Управление на времето;

Делегиране.

7. Изграждане, управление и вдъхновяване на ефективни трудови екипи:

Изграждане на екипи – стратометрична концепция, същност и елементи на екипа;

Диагностика на екипа;

Мениджърска решетка;

Лидерството – същност и теории;

Ключови лидерски стилове;

Лидерството – функция на всекиго в екипа;

Роли в екипа и тяхното изпълнение;

Динамика на екипа и поддържане на ролеви баланс;

Управление на формалните и неформалните връзки в екипа;

Ценностни светове – ценностна съвместимост;

Междуличностни отношения в екипа – социометрия;

Субгрупи и коалиции;

Изграждане на доверие.

8. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала:

Мотивационна диагностика;

Диагностика на мотивационния климат;

Мотивационни профили – индивидуални и групови;

Мотивационни инструменти – материални и нематериални стимули;

Мотивация чрез материални стимули;

Мотивация чрез справедливост, надеждност и безопасност;

Мотивация чрез уважение и признание;

Мотивация чрез привличане за участие и принадлежност към групата;

Делегиране на пълномощия и отговорности;

Мотивация и демотивация чрез организация и управление;

Мотивация чрез професионално развитие и самореализация;

Мотивация чрез длъжностно израстване и кариерно развитие;

Мотивационен мениджмънт – умението да се използват мотивационните инструменти;

Тренинг в мотивационен мениджмънт;

Система за мотивация и стимулиране – балансът между материални, нематериални стимули, социален пакет и пр;

Стратегия за мотивация и стимулиране в организацията;

Наказания;

Управление чрез условията.

9. Изграждане на информационна система и управление на комуникациите:

Комуникирано съдържание;

Комуникативни форуми;

Комуникацията като мотивация за търсене и предлагане на информация;

Умението да се говори и аргументира;

Внимателно слушане и непрекъсване;

Да се поставиш на мястото на другия – обратна информация;

Изразяване отношение към другия;

Асертивност;

Съпътстващи беседи;

Интервюиране при кандидатстване;

Беседа при назначаване;

Беседа за даване на разпореждания;

Беседа при атестиране;

Квалификационна беседа;

Беседа при повишение;

Дисциплинарна беседа;

Беседа при понижение или уволнение;

Беседа при освобождаване.

10. Диагностика и развитие на адекватна организационната култура:

Организационна култура и нейното изграждане;

Типове организационна култура;

Диагностика на организационната култура;

Структурни аспекти на организационната култура – митология, правила и норми, допускания;

Функционални аспекти на организационната култура – мисия, адаптация, координация, управляемост;

Организационен климат, лидерски стил и организационна култура;

Културна съвместимост и несъвместимост;

Преодоляване на чуждостта;

Организационна култура и иновации;

Сливания и поглъщания и организационна и културна интеграция;

Изграждане и утвърждаване на нова организационна култура;

Оценка и фасилитация на процесите на промяна на организационната култура;

Организационна култура и организационна ефективност.

11. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията – медиация при разрешаването на конфликти:

Специфика на комуникациите в условията на конфликт;

Социални и организационни функции на конфликта;

Елементи на конфликта;

Стратегии при разрешаване на конфликти;

Когнитивни (познавателни) конфликти и тяхното разрешаване;

Конфликти на интересите и тяхното разрешаване;

Междугрупови конфликти и тяхното разрешаване;

Социометричен метод;

Постъпков метод;

Трудови конфликти и тяхното управление;

Посредничество при разрешаване на конфликти;

Медиаторски стратегии;

Разрешаване на трудови конфликти;

Кариеристични конфликти;

Конфликтна, психична продукция;

“Конфликтната личност”.

12. Усъвършенстване на търговската система на организацията – водене на бизнес преговори, ефективни продажби, обслужване на масови и корпоративни клиенти;

Подготовка за преговорите;

Потребности, искания, желания;

Продуктова спецификация;

Сведения за опонента;

Разработване на стратегия;

Внимание, интерес, желание, покупка.

Техники за преговаряне;

Приключване на преговорите.

Конкурентни предимства;

Стратегически маркетинг;

Разделно нарастваща матрица – бизнес портфейл;

Матрица на съотношението “стока-пазар”;

Стратегия, целяща висока ефективност и печалба;

Сценариен подход;

Таргет групата – бранд персонализация;

Конкретен, разширен и обобщен продукт;

Пазарът, конкуренцията, бизнесът;

Първи контакт с клиента;

Диагностично разузнаване на клиента;

Презентиране на продукта;

Въздействие върху клиента;

Справяне с възраженията;

Приключване на сделката.

13. Стрес на работното място и коупинг-стратегии за справяне със стреса;

Категории стресори

Психо-физиологични процеси при стреса;

Ятрогении;

Емоционални симптоми;

Познавателни симптоми;

Поведенчески симптоми;

Физиологични симптоми;

Здравословни симптоми;

Справяне със стреса – коупинг-стратегии;

Самоконтрол;

Позитивни усещания;

Справяне с негативни усещания;

Справяне с физическите симптоми;

Сън;

Хранене;

Физическа активност;

Дишане;

Релаксация;

Социално подпомагане;

Познавателен подход за справяне със стреса;

Справяне с негативната рационализация;

Планиране;

Фалшиви антистресори.

14. Развитие на човешкия капитал – професионален подбор, центрове за оценка и развитие на кадрите, атестационни процедури, кариерно развитие, ефективни тренинг програми;

Функцията “развитие на човешкия капитал” в организацията;

Политика и стратегия за развитие на човешкия капитал;

Планиране на човешкия капитал на организацията;

Анализ на работата, длъжностни характеристики, работни задачи;

Професионален подбор и оценка на кадровия потенциал;

Оценка на изпълнението и атестационни процедури – атестационна бланка, цели на атестирането, методи за провеждането му;

Атестационна беседа;

Центрове за оценка и самооценка;

Кариерна ориентация и кариерно планиране;

Кариерен дисонанс и кариерно консултиране;

Кариерни стрaтeгии и удовлетвореност от кариерата;

Обучение и развитие на човешкия капитал;

Самообучаващият се мениджър;

Коучинг;

Обучаващият мениджър – менторство, система за наставничество;

Ползване на консултантски услуги – цикъл на консултативния процес;

Типове консултантски услуги;

Маркетинг на консултантските услуги;

Дизайн и изпълнение на ефективни тренинг програми;

Тренинг-техники и инструменти;

Оценка на ефективността на тренинг програми.

В резултат на обучението участниците:

 • в рамките на 224 часа ще натрупат специални умения и практически опит;
 • ще могат да поставят собствени проблеми и казуси за разрешаване с консултантската помощ на водещите обучението;
 • ще могат не само безпроблемно и успешно да се реализират професионално като ръководители, но и самостоятелно и творчески да се развиват и обогатяват мениджърската теория и практика;
 • ще притежават всичко необходимо, за да управляват компетентно и уверено свой самостоятелен бизнес и да развиват човешкия капитал под тяхно ръководство;
 • ще изградят свой собствен стил и модели за успешно сътрудничество с бизнеса, партньорите, конкуренцията и консултантската общност.

  Методология на обучението:

Методът на работа в програмата за обучение е лабораторно концептуално-поведенческо разширяване. Заедно с получаването на конкретни теоретични модели и технологични насоки от водещите на програмата, участниците се окуражават и мобилизират за пълноценно използване на непосредствения си групов, емоционален и организационен опит, и личните си преживявания и наблюдения по време на обучението.

Формите, които ще бъдат използвани в процеса на обучение, включват:

 • Размразяващи, релаксиращи и настройващи техники;
 • Пленарни сесии и междугрупови срещи;
 • Кратки аудиторни лекции за изграждане на базисни теоретични структури на мисленето;
 • Диагностична и автодиагностична работа на участниците;
 • Упражнения, решаване на казуси;
 • Дискусии в малки групи, работа в групи за собствен опит, обмяна на опит;
 • Бизнес симулации, сюжетно-ролеви игри;
 • Представяне резултати от изследвания;
 • Разработване на собствени тематични микро-проекти.

  Участниците получават учебник в 3 части и работни материали по всяка от тематичните области, включени в програмата.

Перспективи:

След приключването на курса успешно завършилите получават сертификат и свободен достъп до допълнителните модули на програмата “Работа за напреднали”, в които се провеждат практикуми, участие в тренинг програми и консултантски проекти на секция “Професионални услуги” на Дружеството на психолозите в България като сертифицирани мениджър, работещи под супервизия.

Водещи на програмата:

проф. дпсн Сава Джонев– Професор по социална психология в СУ „Св. Климент Охридски“ и преподавател по Oрганизационно консултиране в магистърска програма „Трудова и организационна психология“, Заместник-председател на Дружеството на психолозите в България, Регистриран психолог BG-RP-0170

д-р Пламен Димитров– д-р по психология, Регистриран консултант по организационно развитие, Председател на Дружеството на психолозите в България, регистриран психолог – BG-RP-0184

Условия за кандидатстване: Завършено средно или висше образование (без значение на кой етап е). Отношение към мениджмънта и управлението на човешките ресурси, нормални комуникативни и социални умения (по преценка на организаторите). Образованието в сферата на социалните науки и мениджърският опит са предимство.

Условия на обучението:

 • Обем на групите: 10-12 участника.
 • Времетраене: 14 двудневни занимания или друго по договаряне – от 9:00 до 17:00 часа.
 • Дати и дни за провеждане – 14 уикенда (съботи и недели) през седмица или по договаряне.
 • Населено място – гр. София или по договаряне
 • Такса за участие: 1560 лв.

Участниците получават сертификат на български и английски език на Дружеството на психолозите в България и NGB Academy за успешно преминато обучение със сведение за Учебната програма и хорариума.

За информация и записване:
Управител:
Милена Джонева
office@ngbconsult.com
0878 59 30 62

УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"