БГ | EN

ОБУЧЕНИЯ

1. Индивидуално и корпоративно обучение на ръководители 2. Ефективен мениджмънт и организационна култура 3. Организация на бизнеса и предприемаческо поведение на пазара 4. Разрешаване на конфликти 5. Стратегическо планиране, корпоративно предприемачество и управление на кризите 6. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация и стимулиране 7. Профилирано обучение на специалисти по управление на човешки ресурси 8. Диагностични измервателни методи в управлението на човешките ресурси 9. Оценка на персонала – атестиране, центрове за оценка 10. Дизайн и провеждане на професионални социални и психологически изследвания – количествени методи 11. Kачествени методи за изследване в социалните науки

6. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация и стимулиране

Цел на обучението:

Какво представлява мотивационният мениджмънт?

Това е умението да се създава и използва на практика богат арсенал от мотивационни инструменти, обединени в така наречената “система за мотивация и стимулиране”. Извън материалното възнаграждение стоят неизползвани множество лостове, често с много по-силно въздействие върху индивида от заплащането.
Но как да разберем, какво мотивира отделния човек, за да насочим усилията си натам? Отговорът се крие в мотивационния профил, в умението да диагностицираме факторите, които подбуждат индивида да работи за своя изгода и за изгодата на компанията.

За пълноценното изпълнение на тази задача са необходими както диагностични, така и манипулативни умения. Хората се мотивират от отношението към тях, от възможностите за напредък в кариерата, от условията за обучение и професионално развитие, от климата в междуличностните отношения и от още дузина други “безплатни” методи, които не струват пари, но могат да се превърнат в чиста печалба – думи, които машинално изговаряме, но на практика по-често откриваме като средство за демотивация на персонала, отколкото като средство за увличане и вдъхновяване на хората.

Всички тези аспекти са обхванати в тяхнаа цялост и са съдържание на обученито за управление на мотивацията и изграждане на система за стимулиране – неразделна част от лидерските умения на ръководителя.

Тематичен обхват на тренинга:

1. Мотивационна диагностика.
2. Диагностика на мотивационния климат.
3. Мотивационни профили – индивидуални и групови.
4. Мотивационни инструменти – материални и нематериални стимули.
5. Мотивация чрез материални стимули.
6. Мотивация чрез справедливост, надеждност и безопасност.
7. Мотивация чрез уважение и признание.
8. Бизнес етикет и мотивация.
9. Мотивация чрез привличане за участие и принадлежност към групата.
10. Делегиране на пълномощия и отговорности – беседа при възлагане.
11. Мотивация и демотивация чрез организация и управление.
12. Мотивация чрез професионално развитие и самореализация – обучаващият мениджър.
13. Мотивация чрез длъжностно израстване и кариерно развитие – беседа при повишение.
14. Мотивационен мениджмънт – умението да се използват мотивационните инструменти.
15. Тренинг в мотивационен мениджмънт.
16. Система за мотивация и стимулиране – балансът между материални, нематериални стимули, социален пакет и пр.
17. Стратегия за мотивация и стимулиране в организацията.
18. Мотивационен календар.
19. Мотивираща специфика на санкциите – дисциплинарна беседа.
20. Управление чрез условията.

Предназначено е:

За практикуващи мениджъри, специалисти в сферата на УЧР и социалните дейности, студенти и докторанти.

Условия на обучението:

Обем на групите: 10-15 участника.

  • Времетраене: 2 дни по 8 астрономически часа дневно – от 9:00 до 17:00 часа.
  • Дати и дни за провеждане – по договаряне.
  • Населено място – гр. София или по договаряне.
  • Обучението се провежда от проф. Сава Джонев – хабилитиран преподавател с многогодишен опит в сферата на организационното развитие и консултиране, мениджмънта и управлението на човешките ресурси.
  • Участниците получават сертификат на български и английски език на NGB Academy за успешно преминато обучение по “Изграждане и управление на комплексна система за мотивация и стимулиране” със сведение за Учебната програма и хорариума.

За информация и записване:
Управител:
Милена Джонева
office@ngbconsult.com
0878 59 30 62

УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"