БГ | EN

ОБУЧЕНИЯ

1. Индивидуално и корпоративно обучение на ръководители 2. Ефективен мениджмънт и организационна култура 3. Организация на бизнеса и предприемаческо поведение на пазара 4. Разрешаване на конфликти 5. Стратегическо планиране, корпоративно предприемачество и управление на кризите 6. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация и стимулиране 7. Профилирано обучение на специалисти по управление на човешки ресурси 8. Диагностични измервателни методи в управлението на човешките ресурси 9. Оценка на персонала – атестиране, центрове за оценка 10. Дизайн и провеждане на професионални социални и психологически изследвания – количествени методи 11. Kачествени методи за изследване в социалните науки

8. Диагностични измервателни методи в управлението на човешките ресурси

Цел на обучението:

Предлаганото обучение обслужва подготовката и професионалната компетентност на специалистите в сферата на управлението на човешките ресурси, мениджмънта и организационното консултиране.

Курсът предлага широк спектър диагностични методи, от които клиентът избира подходящи за неговите проблеми. Те влизат в програмата на обучението, предназначено те да бъдат усвоени и използвани в полеви условия.

Широко са представени различни диагностични методи за оценка състоянието на организацията, екипите и кадрите. Приведен е базисен статистически апарат, осигурен с компютърни програми, който превъзмогва бариерата на страха от математиката и излага методите като идеология и правила за интерпретация на резултатите. Участниците придобиват знания и умения за самостоятелно разработване на скали, тестове, измервателни методи и добиват самочувствие и увереност при професионалното изпълнение на своите служебни задължения.

Запознава участниците със стратегията на мислене при диагностика на проблемите и разработването дизайна на организационната интервенция.

Тематичен обхват:

 1. Полигон на мениджърските функции.
 2. Диагностичен дизайн. Изследователски и консултативни проекти.
 3. Анкетно допитване. Пилотажно изследване на проблемите.
 4. Измерване и скали: номинални, интервални, метрични; сумарна Ликъртова скала, кумулативна скала на Гутман, взаимно локализирана скала на Търстоун; преход от по-силни към по-слаби скали и обратно; връзката “статистически методи-скали”.
 5. Използване на чужд тест – коефициент a на Кронбах, сумарен бал и нормиране на теста.
 6. Създаване на собствен тест – съдържателна (конструкт) валидност; валидизация по външен критерий, вътрешна съгласуваност на айтъмите – a на Кронбах, сумарен бал и валидизация с доказан тест, факторен анализ, надеждност, нормалност, норми.
 7. Тест за диагностика на екипа. Роли в екипа и тяхното измерване – Белбин тест и негови производни.
 8. Неформална структура на екипа – социометрия: p/p матрица, централност, сплотеност, субструктура (лидер, предпочитани, норма, асоциирани, аутсайдери, коалиции).
 9. Изследване съвместимостта на ценностните системи, p/a-матрица, p/p-матрица (колонизаторски кръгове), a/a-матрица (колониални зони).
 10. Измерване на социалната дистанция, t-тест, дисперсионен анализ – ANOVA.
 11. Комуникативни умения и комуникативни стилове.
 12. Тест “Удовлетвореност от труда”. Регресионен анализ: детерминанти на удовлетвореността, интерпретация на регресията.
 13. Тестове за идентификация с организацията и за отчужденост от труда.
 14. Скали за измерване на трудовия стрес.
 15. Въпросници за измерване на мотивацията. Производни скали. Мотивационнен профил.
 16. Диагностика локуса на контрол.
 17. Кариерна ориентация и нейната диагностика.
 18. Мениджърски стилове. Мениджърска решетка. Лидерството функция на всекиго. Х/Y мениджърска нагласа. Съотношението “социабилност-доминантност”
 19. Конфликтен климат. Стилове при разрешаването на конфликти – тест на Томас-Килман.
 20. Методи за изследване на организационната култура.
 21. Казуси: разработване на айтъмите, преход от по-слаби към по-силни скали, Excel и собствени минипрограми.
 22. Дискриминантен анализ: проект за параметри на йерархична диференциация, задаване на анализа, интерпретация на дискриминацията.
 23. Контент анализ: честотни натрупвания – измерване на стереотипи, “въпросници” към текста, анализ съдържанието на граматични клъстъри, изследване на подсъзнателното (репертоарна решетка на Кели).
 24. Комуникативни стилове.
 25. Личностни диагностични тестове – общителност, доминантност, тревожност.
 26. Оценка на морално-етичното съзнание на индивида.
 27. Батерии от тестове за интегрална оценка при подбор на персонала. Стандартни z-балове и T-скали, тежест на тестовете в батерията (чрез ранжиране, чрез регресия).
 28. Измервателни методи при атестационна оценка на кадрите. Преходът “длъжностни характеристики-атестационни въпросници”.
  Общи положения

Предназначено е:

За икономисти, психолози, педагози, социолози, практикуващи мениджъри, специалисти по човешки ресурси и специалисти в сферата на социалните дейности - студенти, практикуващи, докторанти.

Условия на обучението:

 • Обем на групите: 10-15 участника.
 • Времетраене: 4 дни по 8 астрономически часа дневно – от 9:00 до 17:00 часа.
 • Дати и дни за провеждане – по договореност.
 • Населено място и компютърна зала за провеждане – по договореност.
 • В зависимост от потребностите на участниците, програмата може да претърпи и съответни адекватни промени.
 • Обучението се провежда от хабилитирани преподаватели с многогодишен опит в сферата на организационното развитие и консултиране, мениджмънта и управлението на човешките ресурси.
 • Участниците получават сертификат на български и английски език на NGB Academy за успешно преминато обучение със сведение за Учебната програма и хорариума.

За информация и записване:
Управител:
Милена Джонева
office@ngbconsult.com
0878 59 30 62

УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"