БГ | EN

ОБУЧЕНИЯ

1. Индивидуално и корпоративно обучение на ръководители 2. Ефективен мениджмънт и организационна култура 3. Организация на бизнеса и предприемаческо поведение на пазара 4. Разрешаване на конфликти 5. Стратегическо планиране, корпоративно предприемачество и управление на кризите 6. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация и стимулиране 7. Профилирано обучение на специалисти по управление на човешки ресурси 8. Диагностични измервателни методи в управлението на човешките ресурси 9. Оценка на персонала – атестиране, центрове за оценка 10. Дизайн и провеждане на професионални социални и психологически изследвания – количествени методи 11. Kачествени методи за изследване в социалните науки

9. Оценка на персонала – атестиране, центрове за оценка

Цел на обучението:

Обучението запознава участниците и създава у тях практически умения за оценка на трудовото изпълнение. Процесът е осветлен цялостно – като се започне от длъжностните характеристики като основа за оценката, премине се през атестационната процедура и се достигне до така наречените центрове за оценка, в които се прави цялостна, методически обезпечена с множество инструменти оценка, на базата на която се провежда кариерноконсултиране.

Тематичен обхват:

Тема 1. Полигон на мениджърските функции и длъжностни характеристики

Полигон на мениджърските функции; Процесуална характеристика на организацията

Департаментализация; Ролева мрежа; Роля; Длъжност.

Длъжностна характеристика.

Тема 2. Длъжностна характеристика

Професиограма; Психограма; Професионални умения и квалификация; Психологически характеристики; Мотивация; Равнище на моралните разсъждения; Физически статус.

Тема 3. Длъжностна характеристика – структура

Общи положения – структура; Изисквания към заемащия длъжността; Набор от дейности, включени в длъжността – пълномощия и отговорности; Атестационни показатели.

Тема 4. Длъжностна характеристика – изработване

Описание от титуляра; “Технологични” изисквания; Ролеви очаквания от колегите; Ролеви изисквания от ръководителя; Ролева мрежа; Разработване на длъжностна характеристика на мениджър на отдел по Управление на човешките ресурси.

Тема 5. Производни на длъжностната характеристика

Заявка за подбор на персонал – бриф; Атестационна карта; Професионално ориентиране; Адаптация на новопостъпили служители; Квалификация и преквалификация.

Тема 6. Атестиране – атестационна карта

Основни длъжностни функции; Атестационни показатели – скали; Обобщена оценка на изпълнението; Успехи/неблагополучия; Други източници на информация; Силни/слаби страни; Преглед на целите от предишни атестирания; Заключителна оценка на изпълнението; Обща заключителна оценка; Разработване на атестационна карта на мениджър на отдел по Управление на човешките ресурси.

Тема 7. Атестиране – атестационна процедура

Самооценка; Оценка от ръководителя; Оценка 3600; Атестационна беседа; Парафиране на атестацията; Спорни въпроси и тяхното разрешаване; Целеполагане; Показатели за следващото атестиране; Периодичност на атестирането.

Тема 8. Заявка за подбор на персонала – бриф

Изисквания към кандидата – психограма; Изисквания към кандидата – длъжностна характеристика; Условия на работа; Заплащане; Вид на договора; Други условия и изисквания. Разработване на бриф за мениджър на отдел по Управление на човешките ресурси. Подготвяне на обява.

Тема 9. Интервю и диагностика при подбор на персонала

Интервю за подбор при постъпване на работа и неговата структура; Психодиагностика – изисквания на психограмата и длъжностната характеристика; Мотивация – мотивационни въпросници, производни скали, самоотчет; Професионални – квантифицирани методи – за оценка на пригодността и мотивацията; Непрофесионални – качествени методи – за оценка на пригодността и мотивацията; Акумулирана автобиография; Жизнените планове и диагностика на мотивацията; Провеждане на интервю за подбор на мениджър на отдел по Управление на човешките ресурси.

Тема 10. Професионална ориентация и консултиране

Индивидуални психологически характеристики; Мотивация; Личностен профил на професионалната кариера – Дж. Барет. Измерения, свързани с хората: Усамотен, Общителен, Самоутвърждаващ се, Пасивен; Измерения, свързани със задачата: С богато въображение, Реалист, Спонтанен, Обмислящ. Непрофесионални – качествени – методи за професионална диагностика: успех в учебните дисциплини и интереси.

Тема 11. Длъжностна характеристика и кариерно развитие

Адаптация на новопостъпили служители – изпитателен срок, стажове; Хоризонтално и вертикално израстване; Квалификация и преквалификация; Кариерно развитие и приемственост между длъжностните характеристики.

Тема 12. Центрове за оценка на персонала – Assessment Centers

Лаборатории по психодиагностика и психодинамика към Отдел УЧР; Времетраене – няколко дни извън компанията; Компетенции; Организация на работата – стимулен материал: Въпросници,Тестови методики, Бизнес-симулации, Ролеви игри, Казуси, Дискусии, Наблюдение и оценка; Бизнес профил; Обратна информация. Демонстрация на работата на Assessment Center.

Цел на обучението:

Да се овладеят теоретичните основи, структурата и изграждането на длъжностна характеристика, атестиране и оценка на персонала.

Предназначено е:

За практикуващи мениджъри, специалисти в сферата на УЧР и социалните дейности.

Условия на обучението:

  • Обем на групите: 10-15 участника.
  • Времетраене: 2 дни по 8 астрономически часа дневно – от 9:00 до 17:00 часа.
  • Дати и дни за провеждане – наведнъж, на две части в две последователни седмици или по договореност.
  • Населено място и зала за провеждане – по договореност.
  • В зависимост от потребностите на участниците, програмата може да претърпи и съответни адекватни промени.
  • Обучението се провежда от хабилитирани преподаватели с многогодишен опит в сферата на организационното развитие и консултиране, мениджмънта и управлението на човешките ресурси.
  • Участниците получават сертификат на български и английски език на NGB Academy за успешно преминато обучение по “Оценка на персонала – длъжностни характеристики, подбор, атестиране”.

За информация и записване:
Управител:
Милена Джонева
office@ngbconsult.com
0878 59 30 62

УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"