БГ | EN

ОБУЧЕНИЯ

1. Индивидуално и корпоративно обучение на ръководители 2. Ефективен мениджмънт и организационна култура 3. Организация на бизнеса и предприемаческо поведение на пазара 4. Разрешаване на конфликти 5. Стратегическо планиране, корпоративно предприемачество и управление на кризите 6. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация и стимулиране 7. Профилирано обучение на специалисти по управление на човешки ресурси 8. Диагностични измервателни методи в управлението на човешките ресурси 9. Оценка на персонала – атестиране, центрове за оценка 10. Дизайн и провеждане на професионални социални и психологически изследвания – количествени методи 11. Kачествени методи за изследване в социалните науки

10. Дизайн и провеждане на професионални социални и психологически изследвания – количествени методи

Цел на обучението:

Курсът има за цел да даде на участниците професионални знания и практическа подготовка за планиране и провеждане на изследвания в сферата на социалните науки, да преодолее пропастта между теория и практика.

Дава задълбочени знания за използване на чужди и разработване на собствени инструменти за измервания и диагностика в областта на социалните науки.

Запознава с комплекс от статистически методи, с тяхната идеология, условия и начин на приложение, интерпретация.

Използвайки съвременното компютърно обезпечаване, на всяко занятие се прави сериозна теоретична и практическа крачка към овладяването на научно-изследователския и диагностичния инструментариум.

Дисциплината дава професионални умения, самочувствие, увереност и ефективност в самостоятелната изследователска работа.

В резултат на обучението, участниците ще усвоят умения за анализ и интерпретация на събраните с изготвените от тях инструменти данни.

Последователно в процеса на курса ще бъдат усвоени умения за писмено излагане на резултатите, представяне на отчети за научни изследвания и подготовка на материали за публикуване в научната периодика.

Тематичен обхват:

1. Методология и методика на социалните и психологическите изследвания. Съотношение между теоретично знание, изследователски дизайн, методи за набиране на данни, статистически методи, компютърна обработка, консултативни техники.

2. Изследователски дизайн – научното изследване като метод на мислене: операционални кръгове и задачите, решавани на всеки от тях.

3. Изследователски и консултативни проекти – диагностични методи и консултативни проекти, теоретични и практически задачи на социалните и психологическите изследвания.

4. Измерване и скали: номинални, интервални, метрични; сумарна Ликъртова скала, кумулативна на Гутман, взаимно локализирана на Търстоун; преход от по-силни към по-слаби скали и обратно; връзката “статистически методи-скали”.

5. Анкетно допитване: модел, въпросник, въвеждане на данните – менюто на статистическата програма, честотни разпределения и корелации, разработване и обработка на примерна анкетна карта.

6. Използване на чужд тест – чужд тест, коефициент aлфа на Кронбах, сумарен бал и нормиране на теста.

7. Създаване на собствен тест – съдържателна (конструкт) валидност; валидизация по външен критерий, вътрешна съгласуваност на айтъмите – aлфа на Кронбах, сумарен бал и валидизация с доказан тест, факторен анализ, надеждност, нормалност, норми.

8. Мрежи – социометрия: микро и макроструктура, социометричен въпросник, статистическа програма и въвеждане на данните – p/p матрица, централност, сплотеност, субструктура (лидер, предпочитани, норма, асоциирани, аутсайдери, коалиции).

9. Мрежи – актьор/събитие: сходство на ценностните системи, p/a-матрица, p/p-матрица (колонизаторски кръгове), a/a-матрица (колониални зони).

10. Казуси: разработване на айтъмите, преход от по-слаби към по-силни скали, Excel и собствени минипрограми.

11. Експеримент: експериментална хипотеза, въпросник за милосърдие, проверка на скалата и сумарен бал, t-тест, дисперсионен анализ – ANOVA.

12. Производни скали: въпросник за измерване на мотивацията, въвеждане на данните и пресмятане на бал.

13. Регресионен анализ: детерминанти на удовлетвореността, интерпретация на регресията.

14. Дискриминантен анализ: проект за параметри на етническа диференциация, задаване на анализа, интерпретация на дискриминацията.

15. Батерии от тестове: стандартни z-балове и T-скали, тежест на тестовете в батерията (чрез ранжиране, чрез регресия).

16. Извадки: обем на извадката, некоректни и коректни модели за извадки, формиране на извадката.

Използвани статистически програми:

  • SPSS
  • Ucinet
  • Excel

Предназначено е:

За икономисти, психолози, педагози, социолози, практикуващи мениджъри, специалисти по човешки ресурси и специалисти в сферата на социалните дейности - студенти, практикуващи, докторанти.

Условия на обучението:

Обем на групите: 10-12 участника.
Времетраене: 5 дни по 8 астрономически часа дневно – от 9:00 до 17:00 часа.
Дати и дни за провеждане – на две части (две последователни съботи и недели и един петък) или по договореност.
Населено място и компютърна зала за провеждане – по договореност.
В зависимост от потребностите на участниците, програмата може да претърпи и съответни адекватни промени.
Обучението се провежда от хабилитирани преподаватели с многогодишен опит в сферата на измервателните методи – количествени и качествени – в социалните науки.
Участниците получават сертификат на български и английски език на NGB Academy за успешно преминато обучение със сведение за Учебната програма и хорариума.

За информация и записване:
Управител:
Милена Джонева
office@ngbconsult.com
0878 59 30 62

УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"