БГ | EN

ОБУЧЕНИЯ

1. Индивидуално и корпоративно обучение на ръководители 2. Ефективен мениджмънт и организационна култура 3. Организация на бизнеса и предприемаческо поведение на пазара 4. Разрешаване на конфликти 5. Стратегическо планиране, корпоративно предприемачество и управление на кризите 6. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация и стимулиране 7. Профилирано обучение на специалисти по управление на човешки ресурси 8. Диагностични измервателни методи в управлението на човешките ресурси 9. Оценка на персонала – атестиране, центрове за оценка 10. Дизайн и провеждане на професионални социални и психологически изследвания – количествени методи 11. Kачествени методи за изследване в социалните науки

5. Стратегическо планиране, корпоративно предприемачество и управление на кризите

Цел на обучението:

Обучението представлява модул от програма за цялостна квалификация на мениджъра и има за цел да попълни липсващи части в подготовката на мениджъра, да предоставии техники и умения за решаване на важни в момента задачи и да запознае със съвременни ефективни методи за управление.

Обосновка:

Работодателят-предприемач се нуждае както никога досега от партньори, от мениджъри-предприемачи, които не само да прокарват неговите решения в организацията, но и да я развиват, да се възползват от възникналите възможности, да търсят и създават нови такива. Тази категория сътрудници стават негови довереници и се издигат на по-високи позиции.

В настоящото обучение, наред с класическите познания, необходими за мениджиране на средно равнище, ще бъдат представени и овладени нови, модерни подходи, отнасящи се до “вътрешнофирменото предприемачество”.

Въпросите, на които ще бъде даден отговор са:

– Как да изградим вътрешно съгласувана организация и да сплотим индивиди и звена, като преодолеем техния локален егоизъм – “процесно ориентираната организация”?

– Как на тази база да изработим стратегия за звеното, което ръководим – “стратегическо планиране”?

– Как да развием у себе си предприемачески умения и ги направим свое конкурентно предимство – “корпоративно предприемачество”?

– Как да облечем своите идеи в реалистични бизнес планове и да ги наложим в организацията – “изработване на бизнес план”?

– Как да се подготвим за все по-често връхлитащите ни катастрофични събития – “кризисен мениджмънт”?

В ТРЕНИНГА СА ВКЛЮЧЕНИ СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

1. Полигон на мениджърските функиции.
2. Предприемачество и корпоративно предприемачество.
3. Управленски цикъл.
4. Структурно изграждане на организацията – процесно ориентираните организации.
5. Ролеви мрежи, длъжностни характеристики и атестационни процедури.
6. SWOT-анализ на организацията. STEP-анализ.
7. Диагностика и самодиагностика, проблеми, цели.
8. Евристични методи за взимане на управленско решение.
9. Оптимални и подоптимални решения.
10. SMART-цели.
11. Фактори, определящи стратегията.
12. Изработване на стратегия – методи.
13. Кризисен мениджмънт.
14. Бизнес план и иновации. Бюджетране на иновациите.
15. Оперативно планиране.
16. Оперативки и оперативен мениджмънт.
17. Регулация и координация на процесите.
18. Контрол, неговите разновидности и упражняване.
19. Разработване на предприемачески модел.
20. Утвърждаване на промяната в организационната култура.

Условия на обучението:

Обем на групите: 10-15 участника.

Времетраене: 2 дни по 8 астрономически часа дневно – от 9:00 до 17:00 часа.
Дати и дни за провеждане – по договаряне
Населено място – гр. София или по договаряне
В зависимост от потребностите на участниците, програмата може да претърпи и съответни адекватни промени.
Обучението се провежда от проф. Сава Джонев – хабилитиран преподавател с многогодишен опит в сферата на организационното развитие и консултиране, мениджмънта и управлението на човешките ресурси.
Участниците получават сертификат на български и английски език на NGB Academy за успешно преминато обучение по “Стратегическо планиране, корпоративно предприемачество и управление на кризите” със сведение за Учебната програма и хорариума.

За информация и записване:
Управител:
Милена Джонева
office@ngbconsult.com
0878 59 30 62

УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"