БГ | EN

ОБУЧЕНИЯ

1. Индивидуално и корпоративно обучение на ръководители 2. Ефективен мениджмънт и организационна култура 3. Организация на бизнеса и предприемаческо поведение на пазара 4. Разрешаване на конфликти 5. Стратегическо планиране, корпоративно предприемачество и управление на кризите 6. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация и стимулиране 7. Профилирано обучение на специалисти по управление на човешки ресурси 8. Диагностични измервателни методи в управлението на човешките ресурси 9. Оценка на персонала – атестиране, центрове за оценка 10. Дизайн и провеждане на професионални социални и психологически изследвания – количествени методи 11. Kачествени методи за изследване в социалните науки

2. Ефективен мениджмънт и организационна култура

Цел на обучението:

Обучението представлява модул от програма за цялостна квалификация на мениджъра и има за цел да попълни липсващи части в подготовката на мениджъра, да предоставии техники и умения за решаване на важни в момента задачи и да запознае със съвременни ефективни методи за управление.

Обосновка:

Личността на ръководителя е важен фактор за ефективността управлението, за естеството на междуличностните отношения в организацията, за личния му успех или провал в кариерата.

Затова първата група въпроси, на които ще получите отговор в обучението е:

– Кой съм аз и как изглеждам на фона на различните типове мениджъри в управлението?

– Имам ли избор на варианти на поведение и стил и как да ги съчетавам?

– Как да надхвърля собствената си природа и да се възползвам от разнообразието на мениджърската теория и практика?

Втората група въпроси, която естествено възниква на базата на първата, засяга организационната култура, разбирана като доминиращи в организацията модели на поведение, правила и норми, ценности, идеологии и вярвания, традиции и ритуали. Тук ще потърсим следните отговори:

– Потискаща или окриляваща е организационната култура, която сте изградили?

– Как вашият стил на управление влияе на организационната култура и как той се влияе от нея?

– Как да адаптирате организационната култура към естеството на подчинените?

– Как да диагностицирате организационната култура?

– Как да я управлявате за целите на различни събития – иновации, сливания и поглъщания, взимане на непопулярни решения и пр.?

ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ НА ТРЕНИНГА:

1. Кариерна ориентация

2. Мениджърски стил.

3. Мениджърски компетенции – от какво се нуждае личността на мениджъра.

4. Сили на въздействие .

5. Степен на повлияване.

6. Техники за въздействие.

7. Катализатори на промяната.

8. Организационна култура и нейното изграждане.

9. Типове организационна култура.

10. Диагностика на организационната култура.

11. Културна съвместимост и несъвместимост.

12. Преодоляване на чуждостта

13. Организационна култура и иновации.

14. Сливания и поглъщания и организационна и културна интеграция.

Условия на обучението:

Обем на групите: 10-15 участника.

Времетраене: 2 дни по 8 астрономически часа дневно – от 9:00 до 17:00 часа.
Дати и дни за провеждане – по договаряне
Населено място – гр. София или по договаряне
Обучението се провежда от проф. Сава Джонев – хабилитиран преподавател с многогодишен опит в сферата на организационното развитие и консултиране, мениджмънта и управлението на човешките ресурси.
Участниците получават сертификат на български и английски езизк на NGB Academy за успешно преминато обучение със сведение за Учебната програма и хорариума.

За информация и записване:
Управител:
Милена Джонева
office@ngbconsult.com
0878 59 30 62

УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"