БГ | EN

КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГИ

Ако вие се нуждаете от професионално обучение от експерти с висок академичен статус и голям практически опит, ние можем отговорно да организираме и проведем на най-високо ниво квалификацията – както на служителите на компанията и мениджърите, така и на консултанти от консултантски агенции по следните теми:

1. Диагностика на проблемите на организацията;

2. Стратегическо планиране;

3. Структурно и функционално изграждане на процесно ориентираната организация;

4. Изграждане връзките със средата и партньорите – организационни мрежи;

5. Кризисен мениджмънт;

6. Усъвършенстване стила на управление и лидерството;

7. Имидж мейкинг;

8. Бизнес етикет;

9. Подбор и набиране на кадри;

10. Създаване и управление на система за обучение и квалификация на кадрите;

11. Планиране и развитие кариерата на индивида;

12. Разработване и взаимообвързване на длъжностните характеристики;

13. Обогатяване и разнообразяване на труда;

14. Система за оценка на трудовото изпълнение – атестиране;

15. Усъвършенстване и развитие на системата за мотивация и стимулиране;

16. Разпределение на пълномощията, делегиране на права и власт;

17. Упражняване на контрол;

18. Усъвършенстване на комуникациите в организацията;

19. Усъвършенстване процеса на съвместно взимане на решения;

20. Изграждане на ефективни работни екипи;

21. Разрешаване на конфликти;

22. Водене на бизнес-преговори;

23. Търговски умения и умения за продажби;

24. Обслужване на корпоративни клиенти;

25. Формиране на цялостна организационна култура и лоялност към организацията;

26. Създаване на благоприятен социалнопсихологичен климат;

27. Корпоративно предприемачество и търсене на финансови източници;

28. Бизнес план и бизнес планиране;

29. Маркетингови проучвания;

30. Управление на времето;

31. Стрес и справяне със стреса;

32. Емоционална интелигентност;

33. Асертивен тренинг;

34. Сливания и поглъщания.

Примерни двудневни модули – тренинги и обучения:

Ако искате да освежите Вашата организация и да напомните на Вашите служители и мениджъри за определени сектори на тяхната организационна култура, като проведете подходящо обучение в точно определено направление, можете да прибегнете до двудневни тренинги, между които можем да препоръчаме следните основни модули:

Изграждане на екипи:

В този модул ще бъде изградена представата за това какво е екип и кои са неговите 20 основни характеристики. Ще бъде направена екипна диагностика. Участниците ще бъдат тествани, обучени и тренирани в основните екипни роли и функции. Ще бъде оценена психологическата и социометричната съвместимост на членовете и ще бъде дадена препоръка за тяхното съчетаване в малки групи.

Лидерски стил и мениджърска квалификация:

Ръководителят се оценява в неговите два основни аспекта – като социален лидер и като компетентен мениджър. В модула се разкриват основните мениджърски умения и се провежда тренинг за тяхното усвояване. Провежда се обучение и в основните мениджърски дейности – структурно и функционално изграждане на организацията, разрешаване на проблеми, планиране, организиране и контрол, управление на човешките ресурси. В зависимост от желанието и потребностите на клиента могат да се поставят акценти върху различни аспекти на мениджмънта.

Информационна система и комуникативни умения:

Комуникациите и информационната мрежа са основният медиатор на процесите в организацията. Неблагополучията и липсата на умения в тази сфера са причина за огромно количество безсмислени грешки, разпиляване на усилия и снижаване на ефективността на компанията. Диагностиката на комуникациите, изработването на система от форми за ефективно общуване и взаимодействие и развитие на индивидуалната компетентност в тази насока са главната цел и резултат от тренинга и обучението в този модул.

Управление на мотивацията и изграждане на система за стимулиране:

За успешното изпълнение на трудовите задължения основна роля играе мотивацията. Но богатството на мотивиращите фактори обхваща не само материалното възнаграждение, на което в модула се отделя важно място. Тук влизат обаче и много други “безплатни” фактори като: добрата организация и мениджмънт, квалификация и професионално израстване, развитие в кариерата, междуличностни отношения, работа в екип, социален климат, социална политика, организационна култура и др. Всички тези аспекти са обхванати в тяхната цялост и са съдържание на обучението за управление на мотивацията и изграждане на система за стимулиране.

Система за кариерно израстване, длъжностни характеристики, атестиране:

Изграждането на организацията преминава през множество равнища – мисия, продукт, технология, процесуална схема, ролева мрежа. На тази важна верига в организационната структура е посветен настоящият модул. В него са разгледани принципите на изграждане на организацията и по-конкретно разработването на длъжностни характеристики, атестационни въпросници и процедури, система за кариерно израстване. Обучението е обвързано с подбора на персонала и различните форми на интервю.

Бизнес етикет:

В бизнеса има писани и неписани правила на поведение, които съставят съдържанието на бизнес етикетa. Спазването и неспазването на тези правила определя до голяма степен ефектa, който индивидът има върху партньорите си, оттам и контрола в ситуациите и събитията, които съпътстват кариерата му. Този модул разглежда въпросите, свързани със стилното обличане на мъжа и жената бизнесмен, протокола при запознаване, воденето на миниатюрни разговори при различни срещи и събития, телефонни разговори, начин на хранене и събеседване при бизнес обеди, вечери и закуски. Отделно място е посветено на интервюто и събеседването по различни поводи – при възлагане на задачи, при оценка, при напускане и т. н. Усвояват се редица принципи за култивирането на ефективно поведение в конфликтни ситуации.

Водене на преговори и разрешаване на конфликти:

Воденето на преговори е изкуство, състоящо се от разузнаване и стратегия на настъпление и отстъпление. За подготовката и провеждането на успешни преговори е необходима стратегия и знания, на които е отделено основно място в този учебен модул. Сблъсъкът на интереси поставя опонентите в условията на твърде враждебно взаимодействие, от което губят и двете страни. Затова тук е отделено и специално внимание на разрешаването на конфликти – било с колегите, било с кантрагенти – от непродуктивното управление на които страдат както участниците в тях, така и околните. Специално внимание се обръща на компетенциите за медиация при разрешаване на спорове и конфликти.

Изграждане и усъвършенстване на търговските умения:

Търговската дейност е съществена част от бизнеса и на нея е посветено настоящото обучение и тренинг. Участниците се запознават със задължителната информация, с която трябва да разполагат, за да бъдат добри търговци – познаване на продукта, полза от продукта, таргит група, знания за пазара. Специално място е посветено на клиента – първоначален контакт, “разузнаване”, презентиране с отчитане потребностите на клиента. Засегнати са и такива аспекти като: справяне с възраженията, обосноваване на цените в сравнение с конкуренцията, манипулация.

И други…

УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"