БГ | EN

ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО УЧР, МЕНИДЖЪРИ, КОНСУЛТАНТИ

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ & THE NEW GENERATION'S BUSINESS - ACADEMY ltd.

ПЕРМАНЕНТНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

                           РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА    ОТТУК

 

                   Приключи своето обучение VIII випуск – 2016-2017 г.

 

 СТАРТИРА IX ВИПУСК - 2017-2018 г.

 

 

Екип 'ПроВизия' 2016-2017 г. - 'Защото сме различни заедно !'

   

Нашите випускници ни презентират:   

 • Харесва ми динамичният стил на работа, ученето чрез ”преживяване” на теорията. Помага ми да откривам „слаби звена” и „празноти” в разбирането ми за стила ми на общуване с хората. Помага ми да структурирам себе си и да се „видя” през очите на другите. Теорията е подкрепена през практиката на водещите, което за мен я прави „реална” и разбираема и, не на последно място, значима.
 • Игрите и казусите, които разиграваме са много ефективни за разбирането на ситуации, в които можем да изпаднем. Групата е заинтересована и всеотдайна, което помага за постигането на резултати и напредък. Харесва ми Brown bag lunch-а, защото инвестираме още един час в обучението. Обучението надминава очакванията ми и съм много доволен!
 • Харесват ми междуличностните отношения в групата, казусите и игрите. Обратната връзка ми е изключително полезна. Теорията, подкрепена с примери, ми помага да разбера по-добре материала.
 • Всичко, което учихме за търговските преговори ми е от страхотна полза, дори в състояние на стрес. Благодаря ви, че ви има и ми давате такава подкрепа в толкова важен за мен момент! 
 • Страхотна методика! Не мога да разбера, защо този метод на преподаване не се практикува в университетите. Това преподаване никъде не можеш да го срещнеш.
 • Консултантите споделят с охота и вдъхновение опита си и това би ми било полезно в бъдеще, ако попадна в подобна ситуация.
 • Бъдете все такива – хората се нуждаят от вас!
 • Обучението беше представено много атрактивно, с много казуси и игри, които анализирахме. Научих много методи. Беше ми изключително полезно – ще го използвам в ежедневния си живот и в работата си.
 • Курсът е много полезен, с много практически примери и много интересен. С голяма удоволствие идвам. Мерси!
 • Дава повече, отколкото цяла магистратура, а е четири пъти по-кратко.
 • С две думи: отвори ми очите!
 • Трябва и вие да го преживеете! Заслужава си!
 • Какво научаваме на обученията? Това, което не го пише в учебниците.
 • Преподавателите не са преподаватели, а наши ментори, приятели, приказни разказвачи…
 • Преподавателите са всеотдайни и ни разкриват без резерви целия си опит и знания. Върхът са!
 • Има много положителни страни: мога да развия собствените си способности и да водя тренинг, да се усъвършенствам и да изчистя своето поведение пред аудитория! 100 процента съм за  този подход!
 • Трейнер и обучител съм в академия за лични и социални умения - от четири години се занимавам с фирмени и отворени обучения, и повече от осем години с консултации. През времетраенето на курса аз продължавах да водя обучения и имах възможноста да тествам някои от новоусвоените упражнения и подходи.Спокойно мога да кажа, че дори само тази помощ овъзмезди вложеното време и ресурси. Истината е, че както парите, които платих за курса, така и времето, което отделих за него са една инвестиция която многократно ми се възвърна. 

 

Продължителност:

Обучението представлява 6-месечен курс, който се организира в 14 съботно-неделни сесии (през седмица) с общ хорариум 224 часа.

Целева група:

Приемат се кандидати с изявен интерес и способности в консултирането, управлението на човешките ресурси, мениджмънта, които заемат или желаят да заемат водещи позиции в организацията и които се нуждаят от повишение на квалификацията си и усвояване на нови знания и умения – базисни и за напреднали:

 • практикуващи консултанти;
 • мениджъри;
 • специалисти по УЧР;
 • лица със собствен бизнес;
 • преподаватели;
 • студенти, бакалаври, магистри, докторанти;
 • управители на фондации;
 • и др.

Работи се в група от 10-12 души.

Ние осигуряваме пълен набор компетенции за успешно изпълнение на експертни функции, без оглед на равнище и характер на базисно образование, възраст, статус и т. н. Курсът ви развива не само като професионалисти от висока класа – мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, но ви подготвя и за консултанти, способни да обучават други.

Учебник:

Наличие на учебник в три части, включен в цената, съдържащ всичките модули на курса, както и пълен набор игри, тестове, симулации, казуси, теоретични и практически знания. Всеки модул има разработен сценарий за двудневен тренинг. Вие най-добре можете да оцените какво представлява и какво ви дава този труд, след като се запознаете с него – http://ngbconsult.com/book-1.

Сертификат:

Участниците получават сертификат на български и английски език за придобита консултантска квалификация с посочени 14-те теми и хорариум от 224 часа

 

Заключителният модул на 'ПроВизия' 2016-2017 г. - Жребчево, 10-11. 06. 2017

 Тематичен план на обучението:

 1. Психолого-антропологични предпоставки на организацията. Айсбрейкър. Групова динамика и управление на организационната промяна. Емоционална интелигентност.

 2. Теория и практика на организационното консултиране. Управление на човешките ресурси и маркетинг на консултантските услуги. Организационна диагностика. Съпротиви и преодоляването им.

 3. Полигон на мениджърските функции. Структурно и йерархично изграждане на организацията. Процесно ориентираните организации. Длъжностни характеристики. Нормативна регулация.

 4. Управленски решения, стратегическо планиране, кризисен мениджмънт.

 5. Оперативен мениджмънт: планиране, регулация и координация на процесите, контрол. Управление на времето.

 6. Културологичен подход към организацията. Диагностика и развитие на организационната култура. Сливания и поглъщания и културна интеграция.

 7. Корпоративно предприемачество – специфика, моделиране, управление. Бизнес-план. Личностен профил на предприемача.

 8. Изграждане, управление и вдъхновяване на ефективни трудови екипи: стратометрична концепция, роли в екипа, мениджърска решетка, лидерството – функция на всекиго, дисфункционално лидерство, междуличностна съвместимост.

 9. Диагностика, изграждане и управление на информационна и комуникативна система в организацията. Прозорец на Джохари. Съпътстващи беседи.

 10. Усъвършенстване на търговската система на организацията – водене на бизнес преговори, стратегически маркетинг, личността на търговеца, ефективни продажби, обслужване на клиенти.

 11. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала: мотивационен профил, мотивационни лостове, система за възнаграждение и стимулиране, социален пакет, мотивационен климат, мотивационна стратегия, мотивационен план.

 12. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията. Медиация при разрешаването на конфликти. Стрес и справяне със стреса.

 13. Развитие на човешкия капитал – професионален подбор, атестационни процедури, центрове за оценка и развитие на кадрите, кариерно развитие.

 14. Дизайн и изпълнение на ефективни тренинг програми. Методи за обучение. Умения за коучинг, фасилитация и процесуално консултиране в екип.

 

ВОДЕЩИ:


Проф. дпсн Сава Джонев и Д-р Пламен Димитров


ПЕРМАНЕНТНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: целогодишен прием и компенсиращо взимане на пропуснати занятия със следващ цикъл.


ТАКСА-УЧАСТИЕ: 1560 лв.

Възможности да се сформират групи в София и в Пловдив.

С корпоративни клиенти се договарят индивидуални условия.

ЗАПИСВАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ КООРДИНАТОРА:

GSM: 0878 59 30 62

E-mail: office@ngbconsult.com


Нашите дипломанти:

До момента 369 дипломанти на програмата са преминали изцяло или частичво 14-те базисни теми на обучението и вече работят успешно като консултанти, мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, стартират собствен бизнес, успешно напредват в кариерата си и се възползват по най-ефектен начин от наученото в курса.

Методология на обучението:

 • Методът на работа в програмата за обучение е лабораторно концептуално-поведенческо разширяване. Методиката възпроизвежда бъдещата практика на консултанта в лабораторните условия на учебната группа в игрова, дискусионна, диагностична и рефлексивна среда, която е еднакво приятна както за участниците в обучението, така и за бъдещите им клиенти.
 • Заедно с получаването на конкретни теоретични модели и технологични насоки за консултантска работа от водещите на програмата, участниците се окуражават и мобилизират за пълноценно използване в своето развитие на непосредствения си групов, емоционален и организационен опит, и личните си преживявания и наблюдения по време на обучението.
 • По време на курса, заедно с предвидените модули, по желание на участниците могат да бъдат разгледани допълнителни теми, свързани с диагностични методи, количествени и качествени методи за обработка на данни, разработване на собствени бизнес проекти.

 

Формите, които ще бъдат използвани в процеса на обучение, включват:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Размразяващи, релаксиращи и настройващи техники;
 • Сюжетно-ролеви игри;
 • Бизнес симулации;
 • Упражнения, решаване на казуси;
 • Диагностична и автодиагностична работа на участниците;
 • Дискусии в малки групи, работа в групи за собствен опит, обмяна на опит;
 • Пленарни сесии и междугрупови срещи;
 • Представяне резултати от изследвания;
 • Разработване на собствени тематични микро-проекти.
 • Кратки аудиторни лекции за изграждане на базисни теоретични структури на мисленето.

 

 

Перспективи:


След приключването на курса успешно завършилите получават свободен достъп до допълнителните модули на програмата – семинар “Работа за напреднали”, в който се провеждат дискусии, практикуми, участие в тренинг програми и консултантски проекти на секция “Професионални услуги” на Дружеството на психолозите в България като сертифицирани консултанти, работещи под супервизия.

УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"